Světový imunizační týden 2023 - předání výhry

Poslední týden v dubnu každoročně patřil osvětě v oblasti očkování díky Světovému imunizačnímu týdnu (Světový týden očkování) pod záštitou WHO. Jeho cílem bylo zvyšovat povědomí o významu očkování pro zdraví jednotlivce i celé společnosti. Letošní téma „The Big Catch-Up“ představovalo příležitost dohnat v posledních letech opomenutou základní imunizaci. Avenier svým posláním a dlouholetou činností s touto myšlenkou souzní.

Rozhodli jsme se připojit k již 18. ročníku této celosvětové akce a aktivně podpořit její myšlenku. Společně s Vámi můžeme naplnit cíle této osvětové kampaně, především:

 zvýšení proočkovanosti,
 prevenci a eliminaci infekčních nemocí,
 vyvracení mýtů,
 zvyšování informovanosti.  


SLOSOVÁNÍ AŽ O 100% SLEVU Z FAKTURY OD AVENIERU


Pro podporu Světového imunizačního týdne a jako poděkování za Vaši činnost v oblasti důsledné prevence jsme připravili výjimečnou akci. Do této akce se mohly zapojit ordinace praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Podmínkou účasti bylo vytvoření objednávky na jakoukoli dostupnou komerční vakcínu u společnosti Avenier s doručením v rámci pravidelného závozového dne v průběhu Světového imunizačního týdne, tedy v termínu od 24. do 28. 4. 2023.

Kompletní podmínky akce jsou uvedeny na tomto odkazu zde nebo níže. Všechny ordinace, které splnily podmínky akce byly automaticky zařazeny do slosování o slevu z faktury do výše až 30 000 Kč.

Dne 3. 5. 2023 byli vylosováni 3 výherci, kterým byly osobně předány výhry. Na video se záznamem celého průběhu losování a fotografie z předání se můžete podívat kliknutím níže.


Výhry lékařům předali osobně předseda představenstva, manažerka distribuce a specialisté distribuce společnosti Avenier.

    

Všem výhercům gratulujeme!


Pravidla marketingové akce „Světový imunizační týden – Avenier a.s.“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem „Světový týden očkování – Avenier a.s.“ (dále jen „Akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“).

Pořadatel a organizátor Akce
Pořadatelem a organizátorem Akce je společnost Avenier a.s., se sídlem Bidláky 837/20, 639 00 Brno, IČO: 26260654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3646 (dále jen „Pořadatel“).

Akční období
Akce probíhá v období od 24. 4. 2023 do 28. 4. 2023 (dále jen „Akční období“).

Komu je Akce určena
Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou poskytovateli zdravotních služeb provozujícími ambulanci se specializací všeobecné praktické lékařství, příp. praktický lékař pro děti a dorost, které uzavřou s Pořadatelem v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Pořadatele smlouvu, jejímž předmětem bude koupě a dodávka vakcín, a které mají u Pořadatele registrováno max. pět otevřených ordinací (dále jen „Klient“).

Účast v Akci
Účastníkem Akce se stane Klient, kterému budou na základě objednávky jakékoli komerční vakcíny u Pořadatele objednané vakcíny doručeny v rámci pravidelného závozového dne v průběhu Akčního období (dále „Účastník“).

Odměna v Akci
Odměnou v této Akci je 100% sleva (maximálně však 30 000 Kč) z faktury, která byla vystavena na základě vylosovaného dodacího listu (dále jen „Odměna“).

Určení Účastníků, kteří získají Odměnu
Účastníci, kteří získají Odměnu, budou určeni losováním. Losována budou čísla dodacích listů vyhotovených k dodávkám vakcín dodaným Klientům v Akčním období. Z losování bude vyhotoven audiovizuální záznam a bude vyhotoven písemný zápis.
Losováním budou určeni tři Účastníci, kteří získají Odměnu.
Losování Účastníků proběhne dne 3. 5. 2023.
Vylosování Účastníka a získání Odměny bude vylosovaným Účastníkům oznámeno Pořadatelem telefonicky do pěti pracovních dní po dni losování. Pořadatel použije kontaktní mobilní telefon uvedený v systémech Pořadatele. Pořadatel je povinen informovat vylosovaného Účastníka pouze jednou. Odměna bude vylosovanému Účastníku předána další závozový den po oznámení výsledku losování osobním předáním prostřednictvím zástupce Pořadatele, a to formou předání opravného daňového dokladu. O předání Odměny bude pořízena fotodokumentace zobrazující vylosovaného Účastníka (nebo jeho zástupce) a zástupce Pořadatele při předání Odměny. Tato fotodokumentace může být zveřejněna na webových stránkách Pořadatele včetně sociálních sítí, přičemž vylosovaný Účastník (popř. jeho zástupce) uděluje převzetím Odměny s takovým postupem neodvolatelný souhlas. Jiná forma předání Odměny není možná, odmítne-li vylosovaný Účastník Odměnu uvedeným způsobem nebo z jakéhokoli důvodu převzít, nárok na Odměnu zaniká. Každý Účastník může získat pouze jednu Odměnu. Bude-li vylosováno více čísel dodacích listů jednoho Účastníka, náleží takovému Účastníku Odměna pouze za dodací list vystavený k objednávce s nejvyšší cenou dodaného zboží. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o získání Odměny z důvodu změny telefonního čísla vylosovaného Účastníka, která nebyla Pořadateli oznámena, nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele telekomunikačních služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen pro každého vylosovaného Účastníka učinit jeden pokus o informování o jeho získání Odměny.

Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů
Vylosovaný Účastník bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679, (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje vylosovaného Účastníka pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny a zveřejnění na webových stránkách Pořadatele v souladu s těmito Pravidly. V případě, že Účastníkem je právnická osoba bude Pořadatel zpracovávat rovněž osobní údaje jeho zástupce, a to jméno, příjmení, adresu, číslo účtu a číslo mobilního telefonu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny a propagaci a marketingové účely Pořadatele, nejpozději do 22. dubna 2024.
Vylosovaný Účastník bere na vědomí a souhlasí, že Pořadatel zveřejní jeho křestní jméno, popř. firmu a kraj výkonu jeho podnikatelské činnosti na internetových stránkách Pořadatele a v dalších komunikačních prostředcích Pořadatele včetně sociálních sítí.
Informace Pořadatele o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na https://www.avenier.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju.

Závěrečná ustanovení
Na Odměnu nevzniká právní nárok. Vylosovaní Účastníci nejsou oprávněni požadovat vyplacení Odměny alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Odměny na jinou odměnu obdobné hodnoty a charakteru.
Jako příjemce Odměny je vylosovaný Účastník zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojeny s přijetím Odměny.
Pořadatel není zodpovědný za nemožnost vytvoření objednávky v daném termínu z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv a/nebo Odměny dle Pravidel z důvodů, které neleží na jeho straně.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka, které bude v rozporu s těmito Pravidly, právními předpisy, dobrými mravy nebo účelem Akce, nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, nebo jednání, kterým byla porušena smlouva mezi Pořadatelem a Účastníkem jako Klientem, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o vyloučení Účastníka z Akce nebo nepřiznání nároku na Odměnu, byl-li Účastník vylosován.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách https://vakciny.avenier.cz/cz/svetovy-imunizacni-tyden-2023. Každý vylosovaný Účastník, který hodlá přijmout Odměnu, je povinen na žádost Pořadatele učiněnou kdykoli do okamžiku předání Odměny udělit písemný souhlas s těmito Pravidly.
Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel. Případná změna Pravidel bude zveřejněna na uvedených internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.
Pořadatel si vyhrazuje právo Akci zrušit bez náhrady. Případné zrušení bude zveřejněno na uvedených internetových stránkách Pořadatele.