Očkování proti infekčním nemocem

Stručné shrnutí informací k očkování proti infekčním nemocem v České republice dle vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a v rámci zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Očkování proti infekčním nemocem se člení na:

a) pravidelné očkování proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B (pozn. očkování proti VHB se provádí u novorozenců HBsAg pozitivních matek a u osob, které mají být zařazeny do dialyzačního programu),

b) zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B a proti vzteklině,

c) mimořádné očkování, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích,

d) očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, a to proti tetanu a proti vzteklině, a

e) očkování, provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka.

V případech stanovených vyhláškou se pravidelné očkování provádí jako:

a) základní očkování, při kterém se podává jedna nebo více dávek očkovací látky potřebných k dosažení specifické odolnosti proti dané infekci, 

b) přeočkování, při kterém se podává obvykle jedna dávka očkovací látky, která opětovně navodí požadovaný stav odolnosti proti dané infekci. 


Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě typu B se provede aplikací tří dávek očkovací látky u fyzických osob, které:

 • pracují na pracovištích s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B uvedených v § 16 odst. 1, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat, tj:
  • pracoviště chirurgických oborů,
  • oddělení hemodialyzační a infekční,
  • lůžkové interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony,
  • oddělení anesteziologicko-resuscitační,
  • jednotky intenzívní péče,
  • laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem,
  • zařízení transfuzní služby,
  • pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby,
  • domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy.

  • jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog,
  • jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg,
  • jsou dosud neočkovány a nově přijaty do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem,
  • jsou vystaveny rizikové expozici biologického materiálu,
  • studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, a u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,
  • poskytují terénní nebo ambulantní sociální služby,
  • jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky,
  • jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů a zajišťují péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních,
  • nebo manipulují ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem.


  Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a B:

  • u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému stanovených zákonem o integrovaném záchranném systému nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru.

  Zvláštní očkování proti vzteklině:

  • Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku vztekliny (laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny).

  Zvláštní očkování proti spalničkám:

  • Očkování se provede aplikací jedné očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém. Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.


  Mimořádné očkování

  Vakcíny určené pro osoby za mimořádných okolností, nařizováno orgánem ochrany veřejného zdraví u vybraných skupin obyvatelstva při nebezpečí epidemie.

  Vyhlašuje se jako mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku [§ 69, odst. 1, písm. g) Zákona 258/2000 Sb.] na základě epidemiologické situace.

  Mimořádná opatření nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

  Na zajištění očkovací látky pro mimořádné očkování proti virové hepatitidě A vypíše ministerstvo zdravotnictví výběrové řízení. Bližší informace naleznete v sekci mimořádné a zvláštní očkování.